PRIVACY VERKLARING

AA Milieu- en adviesbureau B.V. (Hierna: Milieu Adviesbureau Adverbo), gevestigd aan Gerrit van der Veenstraat 75, 2321 CD Leiden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Milieu Adviesbureau Adverbo verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. De persoonlijke gegevens die u op onze website invult, zullen voor het doel waarvoor u de gevraagde informatie heeft gegeven, worden gebruikt. Met onze opdrachtgevers en klanten wordt, indien van toepassing, een verwerkersovereenkomst aangegaan waarin duidelijk staat uitgelegd hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke maatregelen wij hebben genomen om deze te beveiligen.

Wij bewaren  persoonsgegevens die wij verwerken niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking dan wel op grond van de Archiefwet is vereist.

Milieu Adviesbureau Adverbo verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Milieu Adviesbureau Adverbo blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Milieu Adviesbureau Adverbo en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@adverbo.nl. Wij zullen dan zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

Milieu Adviesbureau Adverbo zorgt voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die zij onder zich heeft, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen. Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

W.J.A. Halverhout is de Functionaris Gegevensbescherming van Milieu Adviesbureau Adverbo.  Hij is te bereiken via info@adverbo.nl of via  telefoonnummer 071 – 581 55 55.

Milieu Adviesbureau Adverbo,

Gerrit van der Veenstraat 75 2321 CD Leiden telefoon 071 – 581 55 55

www.adverbo.nl