Saneringsbestek en tekeningen

In het saneringsbestek wordt beschreven welke werkzaamheden door de aannemer dienen te worden uitgevoerd en welke veiligheidsmaatregelen de aannemer dient te nemen. Op basis van het saneringsbestek en de bijbehorende tekeningen kan een aanbesteding van de betreffende bodemsanering plaatsvinden.

Milieukundige begeleiding

ADVERBO kan ook de milieukundige begeleiding van de bodemsanering verzorgen. De milieukundige begeleiders van ADVERBO houden toezicht op een correcte uitvoering van de bodemsaneringen. Zij zijn gecertificeerd conform BRL SIKB 6000 en zijn erkend door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Evaluatieverslag

In het evaluatieverslag omschrijft de milieukundige begeleider of de uitgevoerde bodemsanering aan de doelstellingen heeft voldaan. Tevens geeft hij in het evaluatieverslag aan welke milieuhygiënische situatie na de sanering van toepassing is op het betreffende gebied. Het evaluatieverslag wordt aangevuld met transportbonnen van de hoeveelheden aan- en afgevoerde grond. Het evaluatieverslag dient door het bevoegd gezag te worden goedgekeurd.

Directievoering en toezicht

Indien ADVERBO voor de opdrachtgever de directievoering en het toezicht uitvoert wordt vooraf een duidelijk mandaat afgesproken met de opdrachtgever. Bij directievoering gaat het om een coördinerende rol namens de opdrachtgever. De directievoerder beoordeeld de uigevoerde werkzaamheden, meer- en/of minderwerk en is de schakel tussen opdrachtgever en aannemer. De directievoerder handelt altijd in het belang van de opdrachtgever.

Monitoring en nazorg

Na de sanering is in veel gevallen nog een restverontreiniging in de bodem achtergebleven. Als deze restverontreiniging  risico’s vormt vraagt dit om monitoring. Bij monitoring wordt nauwlettend het verloop van de restverontreiniging in de gaten gehouden (het blijven meten van verontreiniging). Bij nazorg wordt alles goed vastgelegd, met name de aard van de restverontreiniging bij het feitelijk gebruik van de locatie. Door monitoring kan ADVERBO de voortgang en de risico’s vaststellen en een advies op maat geven.

Second opinion bodemzaken

Rapporten van reeds uitgevoerde bodemonderzoeken kunnen van grote waarde zijn. Zijn deze onderzoeken nog recent of bevat het rapport de informatie die u nodig heeft. De wet- en regelgeving op het gebied van milieu wijzigt regelmatig en maakt een second opinion zeker niet overbodig. ADVERBO kan met een second opinion van de bestaande bodemonderzoeken de inhoud van het rapport valideren en nagaan of de inhoud voldoet aan de wettelijk gestelde eisen van het moment. Hetzelfde geldt voor in het verleden opgestelde saneringsplannen en afgegeven beschikkingen.

Bus-melding

Bij een geval van ernstige bodemverontreiniging dient gesaneerd te worden. Voor graafwerkzaamheden in een geval van ernstige bodemverontreiniging is altijd een vergunning nodig. Dit kan in de vorm van een saneringsplan of een BUS-melding. De BUS-melding is een versimpelde procedure om snel en goedkoop via een melding het bevoegd gezag te informeren over de voorgenomen bodemsanering. De proceduretijd van een BUS-melding bedraagt 5 werkdagen (categorie tijdelijk uitplaatsen) tot 5 weken (categorie immobiel/mobiel). ADVERBO kan de BUS-melding voor u verzorgen.

Bepalen reinigingstechnieken grond en/of grondwater

ADVERBO kan voor u bepalen aan de hand van de verontreiniging die in de grond of het grondwater is aangetroffen welke reinigingstechniek het meest efficiënt is. Er zijn verschillende in-situ reinigingstechnieken zoals: spoelen, bodemluchtextractie, persluchtinjectie, in-situ biorestauratie, elektroreclamatie en deepwellstrippen. Ex-situ methoden of grondverwerking zijn: thermisch, biologisch, extractief, immobilisatie in bouwstoffen en scheiding. Soms is het niet mogelijk de grond te reinigen of zijn er teveel kosten aan verbonden. De grond wordt dan gestort.

Opstellen v&g-plan ontwerp- en uitvoeringswijze

In het V&G-plan staan de afspraken op het gebied van veiligheid en gezondheid die tussen de verschillende partijen zijn vastgelegd. Het V&G- plan moet een risico-inventarisatie en –evaluatie bevatten van de werkzaamheden op het project. Dit plan wordt opgesteld in de ontwerpfase en daardoor moeten de partijen in de voorbereidingsfase al samenwerken. ADVERBO kan voor u het V&G-plan verzorgen.

Een uitgebreide beschrijving van onze dienstverlening?