Historisch bodemonderzoek

Het historische bodemonderzoek krijgt de laatste tijd steeds meer aandacht. Het is een belangrijke fase binnen het milieukundige onderzoek. Historisch bodemonderzoek heeft als doel het onderzoeken of er op een locatie in het verleden bodembedreigende activiteiten hebben plaatsgevonden en indien van toepassing welke invloed deze activiteiten hebben gehad op de bodemkwaliteit Het historisch bodemonderzoek wordt uitgevoerd conform de NEN 5725 richtlijn.

Verkennend bodemonderzoek

Een verkennend bodemonderzoek wordt onder andere gebruikt bij de aanvraag van een bouwvergunning, bij aan- en verkoop van onroerende goederen, bij de vaststelling van de nul- en eindsituatie van bedrijfsterreinen (Wet milieubeheer), bij herontwikkeling en overige stedenbouwkundige plannen. Door uitvoering van het verkennend bodemonderzoek krijgt men een goede indruk van de gemiddelde kwaliteit van de bodem en kan beoordeeld worden of verdere maatregelen noodzakelijk zijn. ADVERBO beschikt over gecertificeerde en erkende veldmedewerkers.

Nader bodemonderzoek

Een nader bodemonderzoek geeft inzicht in de omvang van een verontreiniging op een bepaalde locatie. Op basis van de gegevens in het nader bodemonderzoek kan bepaald worden of er een noodzaak tot bodemsanering aanwezig is. ADVERBO heeft voldoende kennis en ervaring en bepaald samen met de opdrachtgever hoe het nader onderzoek wordt uitgevoerd om tot een zo goed mogelijk resultaat te komen.

Saneringsonderzoek

In een saneringsonderzoek wordt een beschrijving gemaakt van alle mogelijke saneringsvarianten. Hierdoor is het mogelijk een afweging te maken tussen de verschillende saneringsvarianten en kan een voorkeur worden uitgesproken voor een bepaalde saneringsvariant.
Ook wordt een kosten/baten analyse gemaakt tussen de verschillende saneringsvarianten zodanig dat een goede keuze gemaakt kan worden.

Saneringsplan

In een saneringsplan worden de doelstellingen, wijze van uitvoering en de veiligheidsmaatregelen die betrekking hebben op de betreffende bodemsanering beschreven. Het saneringsplan dient door het bevoegd gezag te worden goedgekeurd.

Partijkeuringen

Door grond (AP04) te keuren wordt de milieuhygiënische kwaliteit vastgesteld en kan worden bepaald op welke wijze de grond elders eventueel kan worden hergebruikt. Deze partijkeuring vormt de basis voor milieuverantwoord hergebruik van grond en bouwstoffen. De partijkeuringen worden uitgevoerd doorgecertificeerde en erkende veldmedewerkers.

Waterbodemonderzoek

In ons waterrijke land neemt water een belangrijke plaats in. De waterbodem is een dynamische wereld waarin regelmatig baggerwerkzaamheden plaatsvinden. In veel gevallen is het belangrijk om de hoeveelheid slib in watergangen te bepalen en of deze verontreinigd is. De fysische eigenschappen van baggerspecie zijn van belang voor het bepalen van de afzetmogelijkheden. ADVERBO kan u van dienst zijn met advies, onderzoek en begeleiding op het gebied van waterbodemonderzoek.

Asbestonderzoek in bodem

Doel van een asbestonderzoek conform de NEN-5707, is om na te gaan of de bodem verontreinigd is met asbesthoudende materialen.
Indien asbest in of op de bodem is aangetroffen wordt het gemiddelde gehalte asbesthoudende materialen en de omvang van de verontreiniging bepaald. Het asbestonderzoek wordt uitgevoerd door middel van visuele inspecties en het graven van gaten en/of sleuven. Uit de uitgegraven grond worden asbestverdachte materialen verzameld en van de grond monsters genomen en geanalyseerd.

Een uitgebreide beschrijving van onze dienstverlening?