Duivenvoordecorridor

Tussen de gemeente Voorschoten en Leidschendam-Voorburg ligt de Duivenvoordecorridor. Een gebied met een grote landschappelijke en cultuurhistorische waarde. In het verleden heeft zich hier een kassengebied ontwikkeld. Om de oude luister te kunnen herstellen dienen de kassen te worden afgebroken. Naast het herstel van het landschap worden enkele buitenplaatsen gerealiseerd voor woningbouw op beperkte schaal.

te onderzoeken kas

Voordat herontwikkeling plaats kan vinden dienen de terreinen door de gemeentes te worden aangekocht. Hierbij is bodemonderzoek noodzakelijk. Door middel van het bodemonderzoek kan worden vastgesteld of de bedrijfsvoering invloed heeft gehad op de milieukundige kwaliteit van de grond en het grondwater.

Bij de bedrijfsvoering is onder andere gebruik gemaakt van bestrijdings- en voedingsmiddelen. Er is ook sprake van oliestook, gedempte sloten en met puin gefundeerde asfaltpaden. Huisvuil werd vroeger gebruikt voor de broei van gewassen. Binnen het gebied is ook sprake van de aanwezigheid van huisvuil. Ook de aanwezigheid van asbest valt niet uit te sluiten.

Milieu adviesbureau Adverbo heeft binnen het gehele gebied een groot aantal milieukundige bodemonderzoeken uitgevoerd. Het grootste deel van het gebied is onderzocht. Op dit moment vinden nog enkele onderzoeken plaats. Veel van de onderzoeken zijn uitgevoerd in de periode dat de kassen nog werden gebruikt.
Naast het onderzoek zijn BUS-meldingen gedaan om enkele verontreinigingsspots te saneren.

onderzoek puinlaag onder asfaltverharding

Een uitgebreide beschrijving van onze dienstverlening?